Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Bu staff o Brecon Carreg a Cadwch Gymru’n Daclus yn cymryd rhan mewn gweithgaredd plannu gwrychoedd fel rhan o Brosiect y Goedwig Hir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, lle mae swyddfa Brecon Carreg.

Mae gwrychoedd yn ffurfio rhan hanfodol o’n tirwedd a’n cynefinoedd bywyd gwyllt, ond maen nhw mewn risg o gael eu hesgeuluso, eu niweidio a’u gwaredu.

Datblygwyd Prosiect y Goedwig Hir gan Cadwch Gymru’n Daclus mewn partneriaeth â Coed Cadw, gyda chefnogaeth gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn.

Gyda’i gilydd, maen nhw’n gweithredu yn ymarferol – drwy recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella oddeutu 120,000 metr o wrychoedd. 

Dywedodd Eleri Morgan, Rheolwr Brand, Brecon Carreg;

Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus ar y prosiect hwn.  Mae gennym sawl gwrych sydd eisoes yn bodoli yn ein dalgylch ni, a diolch i arbenigedd Cadwch Gymru’n Daclus, rydym yn awr mewn sefyllfa i allu creu cynefin bywyd gwyllt hyd yn oed ehangach gyda nhw. 

Bydd 200 o’r coed sydd wedi cael eu plannu heddiw yn ffurfio ardal fechan o goetir a fydd i’w gweld o’r bwthyn sydd yn swyddfa i Brecon Carreg.  Rydym yn edrych ymlaen at weld ein coed yn ffynnu yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.

Dywedodd Cadwch Gymru’n Daclus:

Bu gwrychoedd yng Nghymru yn rhan bwysig o’n tirwedd ers canrifoedd.  Fodd bynnag, maen nhw’n adnodd sy’n cael eu tanbrisio ac sydd mewn risg difrifol ac mae’n hanfodol yn awr ein bod yn gweithredu.

Mae’n wych cael gweithio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Drwy weithio’n agos gyda Brecon Carreg, gallwn ni sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a gallwn ei wylio yn datblygu yn goridor hanfodol ar gyfer bywyd gwyllt lleol.

Mae gweithio gyda’n gilydd ar draws sectorau yn hanfodol i ymdrin â’n heriau amgylcheddol ac edrychwn ymlaen at wneud gwahaniaeth cadarnhaol gyda Brecon Carreg.

Help for hedgerows thanks to Brecon Carreg and the Long Forest Project