Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Mae arbenigwyr bywyd gwyllt yn poeni am y dirywiad sylweddol ym mhoblogaeth draenogod y DU, yn ogystal â nifer y mamaliaid bach a'r adar eraill. Yn yr 1950au, mae'r amcangyfrifon yn rhoi nifer y draenogod ar 30 miliwn. Heddiw, mae llai na 1 miliwn.

Mae rhan o'r dirywiad yn gysylltiedig â'r gostyngiad mewn gwrychoedd gardd, sy'n darparu cysgod a ffynonellau bwyd gwerthfawr ar gyfer draenogod.

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi ymuno â Coed Cadw am prosiect gwrychoedd "Y Goedwig Hir", gyda chefnogaeth cyllid gan y Loteri Treftadaeth a Sefydliad Esmee Fairbairn.

Mae'r prosiect yn mynd i'r afael â dirywiad gwrychoedd ledled Cymru trwy annog plannu gwrychoedd, gan helpu pobl i gynnal gwrychoedd mewn ffordd fwy cyfeillgar i fywyd gwyllt ac i arolygu lleoliad a chyflwr gwrychoedd gwledig a threfol ledled Cymru.

Mae rheolwr y Goedwig Hir, Gruff Jones, yn annog pobl i ailystyried eu hagwedd tuag at wrychoedd gardd.

Mae pobl yn cymryd yn ganiataol bod ffensys gardd yn opsiwn cynnal a chadw is na gwrychoedd, sydd ddim wir yn wir. Ychydig iawn o wrychoedd sy'n cael eu gwastadu gan wyntoedd uchel ac nid oes angen eu paentio'n rheolaidd gyda chadwolion naill ai! Rydym yn annog preswylwyr i blannu gwrychoedd cymysg o rywogaethau brodorol, sy'n darparu cysgod a bwyd ar gyfer bywyd gwyllt ac yn caniatáu i famaliaid bach, megis draenogod, basio o'r ardd i'r ardd ac i gyrraedd mannau gwyrdd lleol eraill.

Meddai Rachel Palmer, swyddog Coedwig Hir,

Mae pawb yn caru draenogod! Yn Sir Faesyfed, lle rwy'n byw, roedd yna boblogaeth ffyniannus o ddraenogod tan yn ddiweddar iawn. Yr wyf yn siŵr y bydd gwrthdroi'r duedd o gael gwared â gwrychoedd gardd yn helpu i arafu'r dirywiad hwnnw a bydd yn caniatáu i fwy o bobl mewn trefi edrych allan o'r ffenestr mewn rhywbeth gwyrdd a deniadol i amrywiaeth o fywyd gwyllt rhyfeddol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn plannu gwrych yn eich gardd, gallwch brynu am becyn coed Coed Cadw 

Plant a hedge, help a hog!