Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Blog gan Nigel Pugh, Coed Cadw - The Woodland Trust

Tyfu gyda Choed - ailgysylltu â natur

Mae magu coeden, yw magu ein synnwyr o gyfrifoldeb amgylcheddol, wrth ailgysylltu ein hamgylchedd naturiol, ein bywyd gwyllt, ein natur a'n holl genedlaethau'r dyfodol.

Plannu Coed Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn Bro Langley. Llun gan Simon Powell – WTML

Planhigfeydd cymunedol

Os cawsant eu sefydlu ar draws ysgolion a chymunedau Cymru gyda'r arweiniad cywir, gallem ni i gyd fod yn fwy ymrwymedig iawn â'r angen brys i blannu coed. Gallwn ddysgu adnabod a chasglu hadau, tyfu, magu, a phlannu y coed cywir yn y mannau iawn am y rhesymau cywir.

Mae rhai planhigfeydd coed cymunedol wedi'u sefydlu gan Y Goedwig Hir, ac mae eraill, bach yn llai, mewn safleoedd coetiroedd cymunedol ledled Cymru. 

Parhau i ailgysylltu â natur

Plannu Afonydd - cadw Afonydd yn cŵl. Lluniau gan Edward Parker – WTML

Os nad ydych yn deall sut mae'ch amgylchedd uniongyrchol yn gweithio'n iach, sut allwch chi ei adfer, ei werthfawrogi a'i barchu? Bydd cymunedau sy'n tyfu gyda choed, perthnasoedd a feithrinir, y tu hwnt i raddfeydd bywyd dynol arferol, yn creu etifeddiaeth i genedlaethau'r dyfodol ailgysylltu ag ef dro ar ôl tro, gan gysylltu'n agos â Siarter Coed Coed Cadw. Drwy sefydlu planhigfeydd coed cymunedol ledled Cymru, byddem yn deall yn well sut mae ecosystemau a ‘ni’ yn cydgysylltu, er lles pawb, wrth greu gwydnwch hinsawdd yn gynhwysol. 

Uchelgeisiau plannu coed

Mae targedau plannu coed yng Nghymru eisiau darparu hyd at 4000ha y flwyddyn tan 2050; tua 4000 o gaeau rygbi bob blwyddyn! Mae gennym hefyd ddymuniad gwleidyddol i gael coedwig genedlaethol newydd; dylid cynllunio i ystyried o ble y daw'r coed hwn, a sut i gyflawni hyn orau. Ar hyn o bryd, nid yw planhigfeydd coed yng Nghymru sy'n stocio coed o ffynonellau lleol yn fawr, neu ddim ar gael.

Tree Saplings on Pallet. Photo by WTML

Mae stoc goed o ffynonellau lleol yn bwysig ar gyfer:

  • peidio â mewnforio clefydau coed
  • sicrhau amrywiaeth genetig
  • lleihau milltiroedd trafnidiaeth, ôl troed carbon rhaglenni plannu
  • cwrdd â phrinder coed a godwyd ac a dyfir yn lleol

Ein lles

Sut y gall magu coed cymunedol wella ein bywydau? Ystyriwch eu bod yn y dosbarth awyr agored ’sy'n cynyddu ein dealltwriaeth o'r hyn y mae'r 'goeden gywir yn y lle iawn' yn ei olygu mewn gwirionedd i gyflwyno Cymru Gydnerth, gan leihau'r dadansoddiad hwn o'r hinsawdd. Sut allwn ni adfer ein hamgylchedd ledled Cymru? Byddai plannu coed yn y gymuned yn cysylltu â chymdogion, mewn ffordd gydgysylltiedig, ledled Cymru. Mae hyn yn galluogi bywyd gwyllt i deithio'n fwy diogel ar draws ein tirweddau, gan greu coridorau bywyd gwyllt a chynorthwyo i wrthdroi cwymp natur. Dyma sut y gellir adfer ein lles yn rhannol, tra'n darparu ‘Cymru o Gymunedau Cydlynol’ a Cymru Iachach, tra'n cyfrannu at 'Gymru sy'n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang’.

Yr argyfwng

Nawr, mae angen i ni ddeall, nid ydym wedi ysgaru o'r bywyd hanfodol hwn sy'n rhoi ecosystemau, drwy gydol ein bywydau bob dydd. Mae hwn yn Argyfwng yn yr Hinsawdd, a brys yn union yw'r hyn sydd ei angen, i orffen cysylltu pawb â gwerthoedd sylfaenol amgylchedd iach.

Ar Goed Cadw - mae stondinau Coed Cadw yng Nghymru yn dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn i dderbyn coed am ddim. Mae pobl yn dweud straeon wrthym am ble, pam, neu ar gyfer pwy maen nhw wedi plannu coeden, a'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu.

Mae'r weithred syml o blannu coed yn creu perthnasoedd a straeon sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn, sy'n para'n hir, y tu hwnt i'n hymdeimlad ni ein hunain. Gall planhigfeydd coed cymunedol gyflawni targedau plannu coed yn gyflymach, gan ddarparu cymaint mwy i bob cenhedlaeth i ddod.

Y Goedwig Hir - Planhigfa Coed Gogledd Ddwyrain Cymru - Gwirfoddolwyr yn Adeiladu Twnnel Poly - Bodfari, Sir Ddinbych

Os hoffech ymweld â phlanhigfa goed gymunedol bresennol, neu os ydych chi'n ystyried sefydlu eich safle meithrin eich hun, cysylltwch â: Llais Y Goedwig e-bost: [email protected] 

 

Am wybodaeth bellach:

  • Coed Cadw - yr Ymddiriedolaeth Coetiroedd yng Nghymru am ‘gyngor ar goed a choedwigoedd '
  • Gweler ‘Summit to Sea’ am sut mae rhaglen adfer ar raddfa tirwedd yn bwriadu gweithio gyda chymunedau gydag atebion sy'n seiliedig ar natur, wrth greu gwytnwch hinsawdd gymunedol ac economaidd.

Community tree nurseries - guest blog