Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Mae dros 280 metr o wrychoedd wedi cael eu gosod gan wirfoddolwyr ger Prestatyn diolch i brosiect partneriaeth cenedlaethol.

Cymerodd gwirfoddolwyr o Morfa Gateway, sefydliad gwirfoddol amgylcheddol a rhaglen Natur ar gyfer Iechyd Cyngor Sir Ddinbych ran yn y gwaith claddu yng ngwarchodfa natur Coed y Morfa yn ystod pum diwrnod o weithredu fel rhan o'r Prosiect Coedwig Hir.

Mae gwrychoedd yn rhan hollbwysig o’n tirlun a chynefinoedd bywyd gwyllt, ond maent yn wynebu perygl gwirioneddol o gael eu hesgeuluso, eu difrodi a’u clirio ymaith.

Datblygwyd Prosiect Y Goedwig Hir gan Gadwch Gymru’n Daclus, mewn partneriaeth â Choed Cadw, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn.

Gyda’i gilydd, maent yn cymryd camau ymarferol – yn recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000, o wrychoedd.

Cafodd staff a gwirfoddolwyr gyfle dros sawl diwrnod i gwrdd a phlannu'r gwrych newydd gyda'i gilydd i helpu'r bywyd gwyllt lleol.

Dywedodd Pete Harrison o brosiect Porth Morfa;

Rydym yn hynod falch ein bod wedi gweithio ochr yn ochr â llawer o grwpiau cymunedol eraill ym Mhrestatyn i gwblhau'r gwrych gwych hwn. Mae grŵp cymunedol Porth Morfa ar hyn o bryd yn gweithio ochr yn ochr â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Cefn Gwlad Sir Ddinbych ac adrannau Tai ar y prosiect “Natur ar gyfer Iechyd”. Gyda'r nod o helpu i wella bywydau pobl trwy weithgareddau iechyd a lles. Rydym am helpu unigolion a chymunedau yn Sir Ddinbych i gysylltu â chefn gwlad a mabwysiadu arferion iach am oes. 

Mae plannu prosiect y Goedwig Hir wedi bod yn rhan annatod o'r prosiect ar ddechrau 2019, bydd prosiectau pellach i helpu bywyd gwyllt a dinasyddion lleol yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.

Mae wedi bod yn wych derbyn negeseuon o ddiolch gan gyfranogwyr sydd wedi caru'r syniad o fod yn rhan o fenter genedlaethol er budd ein hardal.

Dywedodd Gwyl Roche, swyddog Cadwch Gymru’n Daclus Conwy:

Mae’n wych gallu gweithio yn Coed y Morfa i wneud yn siŵr ei bod yn cael ei chynnal a’i chadw a’i gweld yn datblygu yn goridor hollbwysig i’r bywyd gwyllt lleol.

 

New hedgerows planted by volunteers in Coed y Morfa, Denbighshire