Cymraeg

Mae'r prosiect Y Goedwig Hir yn dod i ben ar ôl ei tair blynedd brysur llwyddiannus iawn

Gweler yr hyn a gyflawnwyd yma

Mae coridor bywyd gwyllt newydd wedi cael ei greu gan yr RSPB a Chadwch Gymru’n Daclus diolch i brosiect partneriaeth cenedlaethol.

Bu staff o’r RSPB yn gweithio i osod gwrychoedd fel rhan o Brosiect Y Goedwig Hir dros ddau diwrnod yn eu gwarchodfa natur yng Nghors Ddyga ar Ynys Môn.

Mae gwrychoedd yn rhan hollbwysig o’n tirlun a chynefinoedd bywyd gwyllt, ond maent yn wynebu perygl gwirioneddol o gael eu hesgeuluso, eu difrodi a’u clirio ymaith.

Datblygwyd Prosiect Y Goedwig Hir gan Gadwch Gymru’n Daclus, mewn partneriaeth â Choed Cadw, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn.

Gyda’i gilydd, maent yn cymryd camau ymarferol – yn recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000, o wrychoedd.

Cafodd staff a gwirfoddolwyr gyfle ar y diwrnod i gwrdd a phlannu'r gwrych newydd gyda'i gilydd i helpu'r bywyd gwyllt lleol.

Meddai Ian Hawkins, Rheolwr Safle RSPB Cors Ddyga:

Ni ellir tanbrisio gwerth gwrychoedd i fywyd gwyllt yn syml. Maen nhw'n darparu bwyd a lloches i lawer o rywogaethau yn Cors Ddyga RSPB, fel y bwa coch anhygoel neu'r wyllwr helyg a'i gân wahanol. Bydd y gwrychoedd hyn hefyd yn helpu i gysylltu nifer o nodweddion y safle trwy greu coridorau bywyd gwyllt ar yr un pryd y gall ystlumod a gwiwerod coch deithio. Drwy weithio gyda Cadwch Gymru'n Daclus ar y prosiect hanfodol hwn, gyda diolch hefyd i'r Prosiect Coedwig Hir, mae bywyd gwyllt Cors Ddyga yn parhau i elwa.

Dywedodd Gareth Evans, swyddog Cadwch Gymru’n Daclus Ynys Môn:

 Mae gwrychoedd yng Nghymru wedi bod yn elfen hollbwysig o gyfansoddiad ein tirlun ers canrifoedd lawer.  Fodd bynnag, nid ydynt yn adnodd sydd yn cael eu gwerthfawrogi’n ddigonol ac maent yn wynebu perygl gwirioneddol, ac mae’n hollbwysig ein bod yn gweithredu nawr.

Mae’n wych gallu gweithio ar warchodfa natur yr RSPB yng Nghors Ddyga.  Trwy gydweithio’n agos gyda’r RSPB, gallwn wneud yn siŵr ei bod yn cael ei chynnal a’i chadw a’i gweld yn datblygu yn goridor hollbwysig i’r bywyd gwyllt lleol.

Os ydych yn wirfoddolwr neu’n berchennog tir, ac yn awyddus i gymryd rhan ym Mhrosiect Y Goedwig Hir, cysylltwch â ni ar [email protected] 

New wildlife corridor created by RSPB Cymru and the Long Forest Project